ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ยินดีต้อนรับ       โทร. 0-2204-2528
แหล่งทุนวิจัยภายใน
 
คลังความรู้
 
ประกาศ
 

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา :

ประกาศเรื่อง นโยบายการพัฒนาศัีกยภาพนิสิต......รายละเอียด...

ประกาศเรื่อง อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย .......รายละเอียด...II...โปสเตอร์มหาวิทยาััลัย...

ประกาศเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา......รายละเอียด...

ประกาศเรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ......รายละเอียด...

ประกาศเรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา......รายละเอียด...

 

ประกาศมหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย :

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา...รายละเอียด...

สาระน่ารู้ บทความน่าอ่าน
 

การเตรียมความพร้อมครูวิทยาศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน... โดย อาจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

การสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ... โดย รศ.ดร.ณสรรค์ ผลโภค

เรื่องของสี... โดย อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์

การเกิดเสียงในเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย... โดย นางสาวชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

ศิษย์เก่าคนเก่ง วิทยาศาสตรศึกษา
 

รศ.ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต     ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์    
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.วีรพงษ์ แสง-ชูโต
ศิืษย์เก่าคนเก่ง
ของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
ระดับอุดมศึกษา
     ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
ศิืษย์เก่าคนเก่ง
ของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น
ประจำปีพุทธศักราช 2555
     ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.กัญญารัตน์ โคจร
ศิืษย์เก่าคนเก่ง
ของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ได้รับรางวัล ปริญญานิพนธ์ระดับดี
  ประจำปีการศึกษา 2555

บริการวิชาการ พ.ศ. 2555
 
Tags 
โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2555
 
Tags 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์  ผลโภค
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

บริการวิชาการ
 

สื่อเผยแพร่ พ.ศ. 2555
 
บุคลากรดีเด่น
 

 ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.จรรยา ดาสา
บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ได้รับรางวัล
ต้นกล้านักวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2553

 

 ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวศิวพร ละม้ายนิล
บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ได้รับรางวัล
ด้่านบริการดีเด่น จากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มศว

บทความวิจัยจากสารนิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 (ต.ค. - ธ.ค.2555)
 

 

สถิติผู้เยี่ยมชม
 
free counters
Copyright 2007 by My Website