รายวิชาที่เรียนในหลักสูตร
 
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2557
 
หลักสูตร
ระดับบัณฑิต
หลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต
หลักสูตร
ระดับดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.)
หลักสูตร 4 ปี เปิดสอน 9 สาขาวิชา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วท.ม.)
เปิดสอน 7 สาขาวิชา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ปร.ด.)
เปิดสอน 4 สาขาวิชา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาฟิสิกส์
               สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณี
     และเครื่องประดับ
 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิชาฟิสิกส์    
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ    
 
 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.)
หลักสูตร 5 ปี เปิดสอน 5 สาขาวิชา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
(กศ.ม.)
เปิดสอน 4 สาขาวิชา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
(กศ.ด.)
เปิดสอน 1 สาขาวิชา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - เคมี สาขาวิชาเคมี  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป    

 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น
 

Copyright 2010 by Faculty of Science, Srinakharinwirot University