รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ที่เปิดสอนให้คณะ/สาขา อื่น (คณะวิทยาศาสตร์) 2557
 

 คณะวิทยาศาสตร์

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

 

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

 

 

SCI301

English for  Science I

3(3-0-6)

T3_SCI301_1_57 

T5_SCI301_1_57

SCE501 Language and Culture for Science and Mathematics Communication 2(1-2-3)

T3_SCE501_1_57

T5_SCE501_1_57 

   ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557      
SCE502  Research for Learning Development in Sciences and Mathematics 3(2-2-5)  T3_SCE502_2_57  T5_SCE502_2_57 
 ED531  Practicum in Professional of  Teaching 2(0-4-2)  T4_ED531_2_57  T6_ED531_2_57 

 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์
 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

 

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

 

 

CP111

Computer Programming

3(2-2-5)

T3_CP111_1_57 T5_CP111_1_57

CP212

Object Oriented Programming

3(2-2-5) 

T3_CP212_1_57  T5_CP212_1_57 

CP251

Web Programming

3(2-2-5)

 T3_CP251_1_57  T5_CP251_1_57

CP342

Database Systems

3(3-0-0)

T3_CP342_1_57    T5_CP342_1_57
CP472 Business Application 3(3-0-0) T3_CP472_1_57 T5_CP472_1_57

MA111

Mathematics I

4(4-0-8)

 T3_MA111_1_57 T5_MA111_1_57

MA113

Mathemetics for Health Science

3(3-0-6)

 T3_MA113_1_57 T5_MA113_1_57

MA114

General Mathematics

4(4-0-8) 

 T3_MA114_1_57 T5_MA114_1_57

MA115

Calculus I

3(3-0-6)

 T3_MA115_1_57 T5_MA115_1_57
MA215 Mathematics for Science I 4(4-0-8) T3_MA215_1_57 T5_MA215_1_57

MA221

Elementary Linear Algebra

3(3-0-6)

T3_MA221_1_57 T5_MA221_1_57

ST241

Statistical Methods I

3(3-1-5)

T3_ST241_1_57 T5_ST241_1_57

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

   

CP111

Computer Programming

3(2-2-5)

T3_CP111_2_57 T5_CP111_2_57 

CP241

Data Structures

3(3-0-6)

 T3_CP241_2_57 T5_CP241_2_57
MA111 Mathematics I 4(4-0-8) T3_MA111_2_57 T5_MA111_2_57
MA112 Mathematics II 4(4-0-8)
 T3_MA112_2_57 T5_MA112_2_57
MA116 Calculus II 3(3-0-6) T3_MA116_2_57
T5_MA116_2_57
MA215 Mathematics for Science I 4(4-0-8) T3_MA215_2_57 T5_MA215_2_57
MA221 Elementary Linear Algebra 3(3-0-6)
T3_MA221_2_57  T5_MA221_2_57
MA222 Theory of Numbers 3(3-0-6)
T3_MA222_2_57 T5_MA222_2_57
MA251 Discrete Mathematics 3(3-0-6)  T3_MA251_2_57 T5_MA251_2_57
MA281 Probability and Statistics 4 (4-0-8)
T3_MA281_2_57  T5_MA281_2_57
MA381 Mathematics with Computer Algebra System 3(2-2-5)
T3_MA381_2_57  T5_MA381_2_57
ST243 Statistical Methods 4 (4-1-7)
T3_ST243_2_57 T5_ST243_2_57

 
ภาควิชาเคมี
 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

 

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

 

 

CH100

BASIC CHEMISTRY I

3(3-0-6)

 T3_CH100_1_57

T5_CH100_1_57 

CH105

BASIC CHEMISTRY I

3(3-0-6)

 T3_CH105_1_57  T5_CH105_1_57

CH106

BASIC ORGANIC CHEMISTRY

3(3-0-6)

 T3_CH106_1_57  T5_CH106_1_57

CH190

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY

1(0-2-1)

 T3_CH190_1_57   T5_CH190_1_57

CH195

BASIC CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-1)

 T3_CH195_1_57   T5_CH195_1_57

CH196

BASIC ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-0)

 T3_CH196_1_57   T5_CH196_1_57

CH221

ORGANIC CHEMISTRY 

3(3-0-6)

 T3_CH221_1_57   T5_CH221_1_57

CH231

PHYSICAL CHEMISTRY I

2(2-0-4)

 T3_CH231_1_57   T5_CH231_1_57

CH241

BIOCHEMISTRY I

3(3-0-6)

T3_CH241_1_57 T5_CH241_1_57

CH292

ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-0)

 T3_CH292_1_57   T5_CH292_1_57

CH296

BIOCHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-0)

T3_CH296_1_57 T5_CH296_1_57

CH350

ANALYTICAL CHEMISTRY

3(3-0-6)

T3_CH350_1_57 T5_CH350_1_57

CH396

ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-0)

T3_CH396_1_57 T5_CH396_1_57

 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

 

 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

 

 

CH101

GENERAL CHEMISTRY II

3(3-0-6)

T3_CH101_2_57 

T5_CH101_2_57  

CH103

GENERAL CHEMISTRY

3(3-0-6)

T3_CH103_2_57  T5_CH103_2_57  

CH191

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II

1(0-2-1)

 T3_CH191_2_57  T5_CH191_2_57 

CH193

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-1)

 T3_CH193_2_57  T5_CH193_2_57 

CH211

INORGANIC CHEMISTRY

3(3-0-6)

 T3_CH211_2_57  T5_CH211_2_57 

CH221

ORGANIC CHEMISTRY

3(3-0-6)

 T3_CH221_2_57  T5_CH221_2_57 

CH292

ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 

1(0-3-0)

 T3_CH292_2_57  T5_CH292_2_57 

 

 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มคอ. 3-4 มคอ. 5-6
   ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557      
CH103 GENERAL CHEMISTRY 3(3-0-6) T3_CH103_3_57  

ภาควิชาชีววิทยา
 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

BI101 Biology I

 3(3-0-6)

 T3_BI101_1_57  T5_BI101_1_57
BI103 Basic biology 3(3-0-6) T3_BI103_1_57 T5_BI103_1_57
BI191 Biology laboratory I 1(0-2-1)  T3_BI191_1_57  T5_BI191_1_57

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

BI102 Biology II 3(3-0-6)  T3_BI102_2_57  T5_BI102_2_57
BI192 Biology laboratory II 1(0-2-1)  T3_BI192_2_57  T5_BI192_2_57
BI271  Fundamentals of microbiology and parasitology   4(3-3-6)    

ภาควิชาฟิสิกส์
 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

     

 PY100

 GENERAL PHYSICS

 3(3-0)

T3_PY100_1_57  T5_PY100_1_57 
 PY101  INTRODUCTORY PHYSICS I  3(3-0)  T3_PY101_1_57 T5_PY101_1_57 

 PY105

 PHYSICS FOR MEDICAL SCIENCE

2(2-0)

T3_PY105_1_57  T5_PY105_1_57 

 PY180

 GENERAL PHYSICS LABORATORY

1(0-2)

T3_PY180_1_57  T5_PY180_1_57 

 PY181

 INTRODUCTORY PHYSICS LABORATORY I

1(0-3)

T3_PY181_1_57  T5_PY181_1_57 

 รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2557      
 PY102  INTRODUCTORY PHYSICS II

3(3-0)

 T3_PY102_2_57 T5_PY102_2_57 
 PY180  GENERAL PHYSICS LABORATORY

1(0-2)

 T3_PY180_2_57  T5_PY180_2_57
 PY182  INTRODUCTION PHYSICS LABORATORY II   1(0-3) T3_PY182_2_57  T5_PY182_2_57

  รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557   

 PY102  INTRODUCTORY PHYSICS II

3(3-0)

T3_PY102_3_57  T5_PY102_3_57

 

 

Copyright 2010 by Faculty of Science, Srinakharinwirot University