รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ที่เปิดสอนให้คณะ/สาขา อื่น (คณะวิทยาศาสตร์) 2558
 

 คณะวิทยาศาสตร์

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

 

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

 

 

SCI301

English for  Science I

3(3-0-6)

T3_SCI301_1_58

T5_SCI301_1_58

SCE501 Language and Culture for Science and Mathematics Communication 2(1-2-3)

T3_SCE501_1_58

T5_SCE501_1_58

ED511 Philosophy and Teachers' Professional Ethics
 2(1-2-3) T3_ED511_1_58 T5_ED511_1_58
ED512 Psychology and Guidance for Teachers
 2(2-0-4) T3_ED512_1_58 T5_ED512_1_58
ED532 Internship in Professional of Teaching I  3(0-16-0) T4_ED532_1_58 T6_ED532_1_58
   ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558      
SCE502

 Research for Learning Development in Sciences and Mathematics

3(2-2-5)  T3_SCE502_2_58
T5_SCE502_2_58
ED513  Innovation and Education Technology in Education 2(1-2-3) T3_ED513_2_58 T5_ED513_2_58
ED514 Educational Quality Assessment 2(2-0-4) T3_ED514_2_58 T5_ED514_2_58
ED531 Practicum in Professional of Teaching 2(0-4-2) T4_ED531_2_58 T6_ED531_2_58
ED533 Internship in Professional of Teaching II  3(0-16-0) T4_ED533_2_58 T6_ED533_2_58

 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์
 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

 

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

 

 

CP111

Computer Programming

3(2-2-5)

T3_CP111_1_58  T5_CP111_1_58

CP212

Object Oriented Programming

3(2-2-5) 

 T3_CP212_1_58  T5_CP212_1_58

CP251

Web Programming

3(2-2-5)

 T3_CP251_1_58 T5_CP251_1_58

CP342

Database Systems

3(3-0-0)

T3_CP342_1_58  T5_CP342_1_58

MA111

Mathematics I

4(4-0-8)

 T3_MA111_1_58  T5_MA111_1_58

MA113

Mathemetics for Health Science

3(3-0-6)

 T3_MA113_1_58 T5_MA113_1_58

MA114

General Mathematics

4(4-0-8) 

T3_MA114_1_58 T5_MA114_1_58

MA115

Calculus I

3(3-0-6)

T3_MA115_1_58  T5_MA115_1_58
MA215 Mathematics for Science I 4(4-0-8) T3_MA215_1_58 T5_MA215_1_58

MA221

Elementary Linear Algebra

3(3-0-6)

T3_MA221_1_58
T5_MA221_1_58

ST241

Statistical Methods I

3(3-1-5)

T3_ST241_1_58 T5_ST241_1_58

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

   

CP111

Computer Programming

3(2-2-5)

   

CP241

Data Structures

3(3-0-6)

   
MA111 Mathematics I 4(4-0-8)    
MA112 Mathematics II 4(4-0-8)
   
MA113 Mathemetics for Health Science 3(3-0-6) T3_MA113_2_58  
MA116 Calculus II 3(3-0-6)    
MA215 Mathematics for Science I 4(4-0-8)    
MA221 Elementary Linear Algebra 3(3-0-6)
   
MA222 Theory of Numbers 3(3-0-6)
   
MA251 Discrete Mathematics 3(3-0-6)    
MA281 Probability and Statistics 4 (4-0-8)
   
MA381 Mathematics with Computer Algebra System 3(2-2-5)
   
ST243 Statistical Methods 4 (4-1-7)
   

 
ภาควิชาเคมี
 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

 

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

 

 

CH100

GENERAL CHEMISTRY

3(3-0-6)

T3_CH100_1_58  T5_CH100_1_58

CH105

GBASIC CHEMISTRY I

3(3-0-6)

 T3_CH105_1_58  T5_CH105_1_58
CH106 BASIC ORGANIC CHEMISTRY 3(3-0-6) T3_CH106_1_58 T5_CH106_1_58
CH190 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 1(0-2-1) T3_CH190_1_58 T5_CH190_1_58

CH195

BASIC CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-1)

T3_CH195_1_58  T5_CH195_1_58

CH196

BASIC ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-0)

 T3_CH196_1_58  T5_CH196_1_58

CH221

ORGANIC CHEMISTRY 

3(3-0-6)

 T3_CH221_1_58  T5_CH221_1_58

CH231

PHYSICAL CHEMISTRY I

2(2-0-4)

T3_CH231_1_58  T5_CH231_1_58

CH241

BIOCHEMISTRY I

3(3-0-6)

 T3_CH241_1_58  T5_CH241_1_58

CH292

ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-0)

 T3_CH292_1_58  T5_CH292_1_58

CH296

BIOCHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-0)

T3_CH296_1_58  T5_CH296_1_58

CH350

ANALYTICAL CHEMISTRY

3(3-0-6)

T3_CH350_1_58  T5_CH350_1_58

CH396

ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-0)

 T3_CH396_1_58  T5_CH396_1_58

 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

 

 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

 

 

CH101

GENERAL CHEMISTRY II 3(3-0-6) T3_CH101_2_58 T5_CH101_2_58

CH103

GENERAL CHEMISTRY

3(3-0-6) T3_CH103_2_58  T5_CH103_2_58

CH191

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II 1(0-2-1) T3_CH191_2_58 T5_CH191_2_58

CH193

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-1)

 T3_CH193_2_58  T5_CH193_2_58

CH211

INORGANIC CHEMISTRY

3(3-0-6)

 T3_CH211_2_58  T5_CH211_2_58

CH221

ORGANIC CHEMISTRY

3(3-0-6)

 T3_CH221_2_58  T5_CH221_2_58

CH292

ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-0) T3_CH292_2_58 T5_CH292_2_58
CH350 ANALYTICAL CHEMISTRY 3(3-0-6) T3_CH350_2_58  T5_CH350_2_58


 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มคอ. 3-4 มคอ. 5-6
   ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558      
CH103 GENERAL CHEMISTRY 3(3-0-6)    

ภาควิชาชีววิทยา
 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

BI101 Biology I

 3(3-0-6)

 T3_BI101_1_58  T5_BI101_1_58
BI103 Basic biology 3(3-0-6) T3_BI103_1_58 T5_BI103_1_58
BI191 Biology laboratory I 1(0-2-1)  T3_BI191_1_58  T5_BI191_1_58

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

BI102 Biology II 3(3-0-6)  T3_BI102_2_58  T5_BI102_2_58
BI192 Biology laboratory II 1(0-2-1)  T3_BI192_2_58  T5_BI192_2_58
BI271  Fundamentals of microbiology and parasitology   4(3-3-6)  T3_BI271_2_58  T5_BI271_2_58

ภาควิชาฟิสิกส์
 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

     

 PY100

 GENERAL PHYSICS

 3(3-0)

T3_PY100_1_58  T5_PY100_1_58 
 PY101  INTRODUCTORY PHYSICS I  3(3-0)  T3_PY101_1_58 T5_PY101_1_58 
 PY103  PHYSICS I 3(3-0) T3_PY103_1_58 T5_PY103_1_58 

 PY105

 PHYSICS FOR MEDICAL SCIENCE

2(2-0)

T3_PY105_1_58 T5_PY105_1_58 

 PY180

 GENERAL PHYSICS LABORATORY

1(0-2)

T3_PY180_1_58 T5_PY180_1_58 

 PY181

 INTRODUCTORY PHYSICS LABORATORY I

1(0-3)

T3_PY181_1_58  T5_PY181_1_58 

 รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558      
 PY102  INTRODUCTORY PHYSICS II

3(3-0)

T3_PY102_2_58  T5_PY102_2_58 
 PY104  PHYSICS II 3(3-0) T3_PY104_2_58  T5_PY104_2_58 
 PY180  GENERAL PHYSICS LABORATORY

1(0-2)

 T3_PY180_2_58  T5_PY180_2_58
 PY182  INTRODUCTION PHYSICS LABORATORY II   1(0-3)  T3_PY182_2_58  T5_PY182_2_58

 

 

Copyright 2010 by Faculty of Science, Srinakharinwirot University