มคอ. 3-6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2558
 

 

 

ภาคเรียนที่ 1/2558
รหัส วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มคอ. 3- 4 มคอ. 5- 6
ชั้นปีที่ 1        
BI 101 Biology I 3(3-0-6)  T3_BI101_1_58  T5_BI101_1_58
BI 191 Biology laboratory I 1(0-2-1)  T3_BI191_1_58  T5_BI191_1_58
CH 100 BASIC CHEMISTRY I 3(3-0-6) T3_CH100_1_58  
CH 190 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 1(0-2) 1(0-3-0) T3_CH190_1_58  
MA 115 CALCULUS 1 4(4-0-8) T3_MA115_1_58
 
SWU 121 ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION I 3(3-0-6) T3_SWU121_1_58  
SWU 123

ENGLISH FOR INTERNATIONAL  COMMUNICATION I 3(2-2-5) T3_SWU123_1_58  
SWU 141 INFORMATION LITERACY SKILLS 3(2-2-5) T3_SWU141_1_58  
SWU 151 GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT 3(2-2-5) T3_SWU151_1_58  
ชั้นปีที่ 2        
CH 100 BASIC CHEMISTRY I 3(3-0-6) T3_CH100_1_58  
CH 221 ORGANIC CHEMISTRY 3(3-0-6)  T3_CH221_1_58  
CH 292 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3-0) T3_CH292_1_58  
HS 101 PRINCIPLES OF HOME ECONOMICS 4(4-0-8) T3_HS101_1_58  
HS 221 NUTRITION 3(3-0-6) T3_HS221_1_58  
HS 231 INTRODUCTORY TEXTILE SCIENCE 3(2-2-5)  T3_HS231_1_58  
HS 261 FAMILY AND COMMUNITY RESOURCES MANAGEMENT 3(3-0-6) T3_HS261_1_58  
MA 115 CALCULUS 1 3(3-0-6) T3_MA115_1_58  
PY 100 GENERAL PHYSICS 3(3-0-6) T3_PY100_1_58  
PY 180 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1(0-2-1)  T3_PY180_1_58  
SCI 301  ENGLISH FOR SCIENCE I 3(3-0-6) T3_SCI_301_2_58  
SWU 252 AESTHETICS FOR LIFE 1(0-3-0) T3_SWU252_1_58  
ชั้นปีที่ 3        
HS 232 FABRIC CONSTRUCTION 2(1-2-3)  T3_HS232_1_58  
HS 311 PRINCIPLES OF FOOD PREPARATION 2(1-2-3) T3_HS311_1_58  
HS 313 FOOD PRESERVATION AND PROCESSING 3(2-2-5) T3_HS313_1_58  
HS 321
PRINCIPLES OF NUTRITION AND DIETETICS 3(2-2-5) T3_HS321_1_58  
HS 322
NUTRITION IN LIFE CYCLE 3(2-2-5) T3_HS322_1_58  
HS 334
DYEING TECHNOLOGY 3(2-2-5)  T3_HS334_1_58  
HS 337
TEXTILE FINISHING AND CARE 3(2-2-5) T3_HS337_1_58  
HS 341
APPAREL DESIGN AND SKETCHING I 2(1-2-3) T3_HS341_1_58  
HS 344
PATTERN MAKING 2(1-2-3) T3_HS344_1_58  
HS 425 NUTRITION ASSESSMENT 3(2-2-5) T3_HS425_1_58  
CH 241 BIOCHEMISTRY I 3(3-0-6) T3_CH241_1_58  
CH 296 BIOCHEMISTRY LABORATORY 1(0-3-0) T3_CH296_1_58  
SWU 353 MAN, REASONING AND ETHICS 3(2-2-5) T3_SWU353_1_58  
ชั้นปีที่ 4
       
HS 401
INTERNSHIP 2 (0-20-0) T4_HS401_1_58  
HS 403
Research Project 2(0-6-0) T3_HS403_1_58  
HS 412
BAKERY SCIENCE (1-2-3) T3_HS412_1_58  
HS 413
CATERING SERVICE 2(1-2-3)  T3_HS413_1_58  
HS 423
HEALTH FOOD PRODUCTS (1-2-3)  T3_HS423_1_58  
HS 431
Seminar in Textile and Garment 1(0-2-1)  T3_HS431_1_58  
HS 434
Special Topics in Textile and Garment 2(2-0-4)  T3_HS434_1_58  
HS 441
Garment Merchandising 2(2-0-4)  T3_HS441_1_58  
SCI 302
 ENGLISH FOR SCIENCE II
3(3-0-6)  T3_SCI 302_1_58  

 

  

 

ภาคเรียนที่ 2/2558
รหัส วิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มคอ. 3- 4 มคอ. 5- 6
ชั้นปีที่ 1        
BI 102  Biology II 3(3-0-6) T3_BI102_2_58
 
CH 101  General chemistry II  3(3-0-6) T3_CH101_2_58
 
CH 191  General chemistry laboratory II  1(0-2-0) T3_CH191_2_58
 
MA 116  Calculus II 3(3-0-6)  T3_MA116_2_58  
SWU111  Thai for communication 3(2-2-5) T3_SWU111_2_58
 
SWU122  English for effective communication II 3(2-2-5) T3_SWU122_2_58  
SWU145  Wellness and healthy lifestyle  3(2-2-5) T3_SWU145_2_58  
ชั้นปีที่ 2        
BI 271 FUNDAMENTALS OF MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 4(3-3-6) T3_BI271_2_58
 
BI 352

ANATOMY AND PHYSIOLOGY

4(3-3-6) T3_BI352_2_58  

HS 201

 INFORMATION AND COMMUNICATION FOR HOME ECONOMICS

2(1-2-3)

 T4_HS201_2_58  1

HS 211

 THE SCIENCE OF FOODS

3(2-2-5)

T3_HS211_2_58
2

HS 222

 BASIC FOOD SCIENCE

3(3-0-6)

 T3_HS222_2_58 3

HS 241

CLOTHING CONSTRUCTION TECHNIQUES I

2(1-2-3)

T3_HS241_2_58  4

HS 332

TEXTILE CHEMISTRY

3(2-2-5)

T3_HS332_2_58  5

HS 333

 TEXTILE FIBER

2(2-0-4)

T3_HS333_2_58
 6
ST 243  STATISTICAL METHODS 4(4-1-7)  T3_ST_243_2_58  
SWU251  MAN AND SOCIETY 3(2-2-5) T3_SWU251_2_58
 
ชั้นปีที่ 3
       
HS 301 HOME ECONOMICS RESEARCH AND JOURNALISM 3(3-0-6) T3_HS301_2_58
7
HS 312 POOD SERVICE SYSTEM MANAGEMENT 3(2-2-5) T3_HS312_2_58 8
HS 314 FOOD SAFETY AND SANITATION 3(3-0-6)  T3_HS314_2_58 9
HS 315 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT 2(1-2-3) T4_HS315_2_58 10
HS 323 MEDICAL NUTRITION THERAPY 4(3-2-7) T3_HS323_2_58 11
HS 331 PHYSIOLOGY AND CLOTHING 2(2-0-4) T3_HS331_2_58
 12
HS 335
TEXTILE TESTING 3(2-2-5) T3_HS335_2_58  13
HS 342
GATMENT INDUSTRY I 3(2-2-5)  T3_HS342_2_58 14
HS 361
BUSINESS MANAGEMENT FOR HOME ECONOMICS 2(2-0-4)  T3_HS361_2_58 15
HS 402
SEMINAR IN HOME ECONOMICS 1(0-2-1)  T3_HS402_2_58  16
HS 411
CULTURE ASPECTS OF THAI CUISINE AND INTERNATIONAL CUISI 2(1-2-3)  T3_HS411_2_58  17
HS 426
NUTRITION COUNSELING FOR BEHAVIOR MODIFICATION 3(2-2-5)  T3_HS426_2_58 18
SWU 371
CREATIVITY, INNOVATION AND TECHNOLOGY 3(2-2-5) T3_SWU371_2_58
 
ชั้นปีที่ 4        
 HS 336  Textile Printing

3(2-2-5)

T3_HS336_2_58 19
 HS 422 TRENDS IN FOOD AND NUTRITION 2(1-2-3)  T4_HS422_2_58 20
 HS 421  COMMUNITY NUTRITION

3(2-2-5)

 T3_HS421_2-58 21
 HS 433 Textile and Clothing Product Development

3(3-0-6)

 T3_HS433_2-58  22
 HS 445  Garment Quality Control

3(3-0-6)

 T3_HS445_2-58 23

 

 

 

Copyright 2010 by Faculty of Science, Srinakharinwirot University