ข่าวและกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
 ฝ่ายวางแผนและวิจัยขอประชาสัมพันธ์

ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2


  รายละเอียด 
  แบบฟอร์มการขอรับสมัคร


     ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)  ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

  http://rri.trf.or.th

 

  ประกาศรับสมัครทุนนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการหรือนักวิจัย ได้นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก

     ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โทรศัพท์0 2649 5000 ต่อ 11014-11019

      รายละเอียดดังนี้

  ประกาศรับสมัครทุนใช้ประโยชน์
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน (สำหรับผู้ผ่านการพิจารณารับทุน)
  แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย

  แบบฟอร์อมบันทึกข้อความขอส่งผลงานเพื่อรับทุนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 

  กลับสู่ด้านบน

 

 

   รายชื่อผู้เข้ารับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโท–เอก  และระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 7  ปีการศึกษา 2557 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ได้รับทุน
  รายชื่อผู้เข้ารับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ได้รับทุน
  รายชื่อผู้เข้ารับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium)  ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
รายชื่อผู้ได้รับทุน
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษา โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 (5th SAST Research Professional Development Project)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

รายชื่อผู้ได้รับทุน

 

  กลับสู่ด้านบน

 

ภาพกิจกรรม
 

 

       
 

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

แนวทางการบริหารและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม
 

ประกาศ "จรรยาบรรณ" คณะวิทยาศาสตร์
 
ทำเนียบคณะวิทยาศาสตร์
 


แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
บันทึกความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์
 

  บันทึกความร่วมมือภายในประเทศ

  บันทึกความร่วมมือภายนอกประเทศ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
 

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
Hotline 
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 

 
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปรับปรุงปี 2555) 
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปรับปรุงปี 2554)
Action Plan 2556
Action Plan 2555 
Action Plan 2554
Action Plan 2553
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 

Science News
 
สาระน่ารู้จากงานวิจัยวิทยาศาสตร์
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
 

   คู่มือ
การกำหนด
สมรรถนะใน
ราชการพลเรือน
   
    แบบประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI) 
    แบบประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI)

ฐานข้อมูลการบริหารเพื่อการตัดสินใจ
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
ภาควิชาและสำนักงาน
 
เมนูลัด...
 

   หนังสือเวียน
   ประกวด/สอบราคา
   คำสั่ง คณะวิทยาศาสตร์
   โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์
          -
ความร่วมมือระหว่างองค์กร
          - การวิจัย
          - พัฒนาบุคลากร         
          - 
พัฒนานิสิต          
          - 
บริการวิชาการ          
          -
บำรุงศิลปวัฒนธรรม          
          -
โครงการ อื่น ๆ 
   รับสมัครงาน

เครือเทา-งาม
 

แผนที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 

 

 

Copyright 2010 by Faculty of Science, Srinakharinwirot University