วัตถุประสงค์
 

     1. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการวิจัย การศึกษา ค้นคว้า และทัศนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรศึกษา
     2. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิดเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรศึกษา
     3. ส่งเสริมและเผยแพร่บทบาท ความสำคัญ และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรศึกษา ต่อการพัฒนาสังคม

กองบรรณาธิการ
 

ที่ปรึกษา
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

บรรณาธิการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ชัยนะกุล

รองบรรณาธิการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ พินิจค้า

กองบรรณาธิการที่เป็นบุคคลภายนอก
 
าสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์
 
าสตราจารย์ ดร.ทวี  ตันฆศิริ
 
าสตราจารย์ ดร.ทวีป ศิริรัศมี
 
าสตราจารย์ ดร.วิรุฬห์ สายคณิต
 
าสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
 
าสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สุขสำราญ
 
าสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
 
าสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล
  ศ
าสตราจารย์อำนวย ขนันไทย
  รอง
าสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์
  รอง
าสตราจารย์ ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา แฮร์บส์ท
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์

กองบรรณาธิการที่เป็นบุคคลภายใน
 
อาจารย์งามจิต ไพรงาม

  อาจารย์ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย
  อาจารย์วิศรุตตา อัตถากร
  อาจารย์พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล

  อาจารย์ศิรินันท์ แก่นทอง

  อาจารย์ปณิธาน วนากมล
  อาจารย์อโนชา  หมั่นภักดี

เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการ
  นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง
  นายสัญญา  พาลุน
  นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม

ติดต่อ
 

เจ้าของ
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักงาน
    ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02 6495000 ต่อ 18212

แฟกซ์ 02 2600128

อีเมล์
scjournal@g.swu.ac.th

เกณฑ์วารสาร
 

  เกณฑ์วารสารวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด

Copyright 2010 by Faculty of Science, Srinakharinwirot University