สามารถ Download ตัวอย่าง มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7 ได้ในส่วนแบบฟอร์ม มคอ. แล้วคลิกเลือกตัวอย่าง

มคอ. 1
 

มคอ.1

สาขาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 คลิกที่นี่
สาขาวิชากายภาพบำดัด พ.ศ. 2556 คลิกที่นี่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 คลิกที่นี่
สาขาภาษาไทย พ.ศ. 2554 คลิกที่นี่
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) คลิกที่นี่
สาขาวิชาบัญชี พ.ศ. 2553 คลิกที่นี่
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 คลิกที่นี่
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 คลิกที่นี่
สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 คลิกที่นี่
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 คลิกที่นี่
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 คลิกที่นี่
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 คลิกที่นี่

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์  คณะพลศึกษา
 คณะสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
 คณะศึกษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์
 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  วิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อศึกษาความยั่งยืน
 คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์
 คณะสหเวชศาสตร์    สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา
  สถาบันวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา    

 

 

 

คู่มือ/เอกสาร
 

 
 

ตัวอย่าง Curriculum Mapping  
การบูรณาการวิชาชีพครู
Download

ติอต่อสอบถาม
คุณนิภาพรรณ
โทร. 0 2610 5379

แบบฟอร์ม มคอ.
 

แบบรายงานข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
มคอ.02
มคอ.03
มคอ.04
มคอ.05
มคอ.06

แบบฟอร์ม มคอ.
มคอ.2    (ปก สารบัญ/รายละเอียดหลักสูตร)
มคอ.3     ตัวอย่าง

มคอ.4     ตัวอย่าง

มคอ.5     ตัวอย่าง

มคอ.6     ตัวอย่าง

มคอ.7     ตัวอย่าง

Links
 
Copyright © 2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since March 13, 2012