รายละเอียดหลักสูตร
SWU  SWU  SWU
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์
 คณะสหเวชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 คณะพยาบาลศาสตร์  คณะพลศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย
 คณะศึกษาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 วิทยาลัยนวัตกรรมและสื่อสารสังคม  วิทยาลัยนานาชาติเพื่อความศึกษาความยั่งยืน สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตัวอย่างรายละเอียดหลักสูตร (สำหรับคณะที่ยังไม่ส่ง)

Copyright © 2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since March 13, 2012