บุคลากร | โครงสร้าง | แผนงาน
 
Show as single page

 

ศ. ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติผลงาน
Curriculum Vitae (CV)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 
Ext. 15929

 
  ผศ. ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติผลงาน
Curriculum Vitae (CV)
 
 

ผศ. ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติผลงาน
Curriculum Vitae (CV)

 
  นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

โทรศัพท์ 0-2649-5710 
Ext. 15615
 


บุคลากร | Page 1 of 3 | โครงสร้าง
Copyright © 2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since March 13, 2012