หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มศว 2555
 
หลักสูตร
ระดับบัณฑิต
หลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต
หลักสูตร
ระดับดุษฎีบัณฑิต
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.)
  หลักสูตร 4 ปี เปิดสอน 9 สาขาวิชา
   หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วท.ม.)
เปิดสอน 7 สาขาวิชา
   หลักสูตร
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ปร.ด.)
  เปิดสอน 4 สาขาวิชา
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์     สาขาวิชาเคมี     สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   สาขาวิชาสถิติ     สาขาวิชาชีววิทยา     สาขาวิชาเคมีประยุกต์
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    สาขาวิชาฟิสิกส์     สาขาวิชาฟิสิกส์
   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   สาขาวิชาเคมี     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
        สิ่งแวดล้อม
 
   สาขาวิชาชีววิทยา     สาขาวิชาวัสดุศาสตร์   
   สาขาวิชาจุลชีววิทยา     สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณี
       และเครื่องประดับ
 
   สาขาวิชาฟิสิกส์    
   สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
   
   
 
   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.)
   หลักสูตร 5 ปี เปิดสอน 5 สาขาวิชา
   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
(กศ.ม.)
เปิดสอน 4 สาขาวิชา
 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
(กศ.ด.)
เปิดสอน 1 สาขาวิชา
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์     สาขาวิชาคณิตศาสตร์     สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - เคมี
    สาขาวิชาเคมี  
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา
    สาขาวิชาชีววิทยา  
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์
    สาขาวิชาฟิสิกส์  
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
 
รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น
 
รายวิชาที่เรียนกับคณะอื่น
 
Copyright 2010 by Faculty of Science, Srinakharinwirot University