รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ที่เปิดสอนให้คณะ/สาขา อื่น
 

 คณะวิทยาศาสตร์

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา มคอ. 3 มคอ. 5
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555    

SCI301 ENGLISH FOR SCIENCE I  2(2-0-4)     

T3SC__SCI301_1_55

 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555    

SCI301 ENGLISH FOR SCIENCE I  2(2-0-4)                                                

 T3SC__SCI301_2_55  

ภาควิชาคณิตศาสตร์

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา มคอ. 3 มคอ. 5

CP111 Computer Programming 3(2-2-5)

 T3_CP111_1_55

 

CP212 Object Oriented Programming 3(2-2-5)

 T3_CP212_1_55  

CP214  Visual Basic Programming 3(2-2-5)

   

CP241 Data Structure 3(3-0-6) 

 T3_CP241_2_55   

CP251 Web Programming 3(2-2-5)

 T3_CP251_2_55

 

CP342 Database System 3(3-0-6)

 

 

CP391 Computer for Mathematics Instructor    

T3_CP391_2_55  

CP457 Application Programming 3(3-0-6)

 

 

MA115  Calculus I 3(3-0-6)

T3_MA115_1_55  

ST244 Statistics for Health Sciences 3(3-1-5)

T3_ST244_1_55

 
ST562 Statistics for Research in Mathematics Education I 3(3-1-5) T3_ST562_1_55  
 

หลักสูุตรมหาบัณฑิต

 
ST562 Statistics for Research in Mathematics Education I 3(3-1-5)    
ST562 Statistics for Research in Mathematics Education I 3(3-1-5)    
ST562 Statistics for Research in Mathematics Education I 3(3-1-5)    
     
หลักสูุตรดุษฎีบัณฑิต
ST562 Statistics for Research in Mathematics Education I 3(3-1-5)    
     

 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (ไม่มีรายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น)

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา มคอ. 3 มคอ. 5
     
     
     
     
     
     

 

ภาควิชาเคมี

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา มคอ. 3 มคอ. 5

CH100 BASIC CHEMISTRY I 3(3-0)

T3_CH100_1_55 

T5_CH100_1_55 

CH103

T3_CH103_1_55

 
CH105 BASIC CHEMISTRY I 3(3-0)

T3_CH105_1_55

 
CH106 BASIC ORGANIC CHEMISTRY  3(0-6) T3_CH106_1_55 T5_CH106_1_55
CH190 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 1(0-2) T3_CH190_1_55 T5_CH190_1_55 
CH191 PRINCIPLE OF CHEMISTRY LABORATORY 1(0-2) T3_CH191_1_55   
CH193 T3_CH193_1_55  
CH195 BASIC CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3)

T3_CH195_1_55 

T5_CH195_1_55 
CH196 BASIC ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) T3_CH196_1_55 T5_CH196_1_55 
CH292 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY T3_CH292_1_55  
CH350 ANALYTICAL CHEMISTRY 3(3-0) T3_CH350_1_55  
     

 

ภาควิชาชีววิทยา

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา มคอ. 3 มคอ. 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
BI 101 Biology I 3(3-0-6)

 T3_BI101_1_55

 T3_BI101_1_55

BI 191 Biology labolatory I 1(0-2-1)

 T3_BI191_1_55

 T3_BI191_1_55

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

BI 102 Biology I 3(3-0-6)

  T3_BI102_1_55

  T3_BI102_1_55

BI 192 Biology labolatory I 1(0-2-1)

  T3_BI192_1_55

 T3_BI192_1_55

     
     
     
     
     

ภาควิชาฟิสิกส์

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา มคอ. 3 มคอ. 5

ภาคเรียนที่ 1/2555

   
PY100  General Physics  3(3-0-6)                  T3_PY100_1_55  
PY101  Introductory Physics I  3(3-0-6)  T3_PY101_1_55  
PY105  Physics For Medical Science  2(2-0-4)  T3_PY105_1_55  
PY180  GENERAL PHYSICS LABORATORY  T3_PY180_1_55  
PY181  Introductory Physics Laboratory I  1(0-3-0)  T3_PY181_1_55  

ภาคเรียนที่ 2/2555

   
PY102  INTRODUCTORY PHYSICS II  3(3-0-6)   T3_PY102_2_55  
PY180  GENERAL PHYSICS LABORATORY  1(0-3-0)  T3_PY180_2_55  
PY182  INTRODUCTORY PHYSICS LABORATORY II  1(0-3-0)  T3_PY182_2_55  

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา มคอ. 3 มคอ. 5
GEN001 General Science 3(2-2)    
GEN002 General Science 3(2-2)    
GEN003 General Science 3(2-2)    
     
     
     

 

Copyright 2010 by Faculty of Science, Srinakharinwirot University