รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ที่เปิดสอนให้คณะ/สาขา อื่น (คณะวิทยาศาสตร์) 2556
 

 คณะวิทยาศาสตร์

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

 

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

 

 

SCI301

ENGLISH  FOR  SCIENCE  I

3(3-0-6)

T3_SCI301_1_56

T5_SCI301_1_56 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556      
SCI301  ENGLISH FOR SCIENCE I  3(3-0-6) T3_SCI301_2_56  T5_SCI301_2_56 

ภาควิชาคณิตศาสตร์
 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

 

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

 

 

CP111

Computer Programming

3(2-2-5)

T3_CP111_1_56

T5_CP111_1_56

CP212

Object Oriented Programming

3(2-2-5) 

T3_CP212_1_56

T5_CP212_1_56

CP251

Web Programming

3(2-2-5)

T3_CP251_1_56

T5_CP251_1_56

CP342

Database Systems

3(3-0-0)

T3_CP342_1_56

T5_CP342_1_56

CP392

Computer  for  Mathematics  Instructor

3(2-2-5)

T3_CP392_1_56

T5_CP392_1_56

MA111

Mathematics I

4(4-0-8)

T3_MA111_1_56

T5_MA111_1_56

MA113

Mathemetics for Health Science

3(3-0-6)

T3_MA113_1_56

T5_MA113_1_56

MA114

General Mathematics

4(4-0-8) 

T3_MA114_1_56

T5_MA114_1_56

MA115

Calculus I

3(3-0-6)

T3_MA115_1_56 

T5_MA115_1_56

MA211

Differential Equations

3(3-0-6)

T3_MA211_1_56

T5_MA211_1_56

MA221

Elementary Linear Algebra

3(3-0-6)

T3_MA221_1_56

T5_MA221_1_56

MA241

Principles of Mathematics

3(3-0-6)

T3_MA241_1_56

T5_MA241_1_56

ST241

Statistical Methods I

3(3-1-5)

T3_ST241_1_56

T5_ST241_1_56

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

 

 

CP111

Computer Programming

3(2-2-5)

T3_CP111_2_56

T5_CP111_2_56

CP214

Visual Basic Programming

3(2-2-5)

T3_CP214_2_56

T5_CP214_2_56

CP241

Data Structures

3(3-0-6)

T3_CP241_2_56

T5_CP241_2_56

MA112 Mathematics II 4(4-0-8)
T3_MA112_2_56 T5_MA112_2_56
MA116 Calculus II 3(3-0-6) T3_MA116_2_56 T5_MA116_2_56
MA221 Elementary Linear Algebra 3(3-0-6)
T3_MA221_2_56 T5_MA221_2_56
MA222 Theory of Numbers 3(3-0-6)
T3_MA222_2_56 T5_MA222_2_56
MA251 Discrete Mathematics 3(3-0-6) T3_MA251_2_56 T5_MA251_2_56
MA281 Probability and Statistics 4 (4-0-8)
T3_MA281_2_56 T5_MA281_2_56
MA381 Mathematics with Computer Algebra System 3(2-2-5)
T3_MA381_2_56 T5_MA381_2_56
ST243 Statistical Methods 4 (4-1-7)
T3_ST243_2_56 T5_ST243_2_56

ภาควิชาเคมี
 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

 

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

 

 

CH100

BASIC CHEMISTRY I

3(3-0-6)

T3_CH100_1_56

T5_CH100_1_56 

CH105

BASIC CHEMISTRY I

3(3-0-6)

T3_CH105_1_56

T5_CH105_1_56 

CH106

BASIC ORGANIC CHEMISTRY

3(3-0-6)

T3_CH106_1_56

T5_CH106_1_56 

CH190

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY

1(0-2-1)

T3_CH190_1_56

 T5_CH190_1_56

CH195

BASIC CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-1)

T3_CH195_1_56

 T5_CH195_1_56

CH196

BASIC ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-0)

T3_CH196_1_56

 T5_CH196_1_56

CH221

ORGANIC CHEMISTRY 

3(3-0-6)

T3_CH221_1_56

 T5_CH221_1_56

CH231

PHYSICAL CHEMISTRY I

2(2-0-4)

T3_CH231_1_56

 T5_CH231_1_56

CH292

ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-0)

T3_CH292_1_56 

 T5_CH292_1_56

 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

 

 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

 

 

CH101

GENERAL CHEMISTRY II

3(3-0-6)

T3_CH101_2_56

 T5_CH101_2_56

CH103

GENERAL CHEMISTRY

3(3-0-6)

T3_CH103_2_56

T5_CH103_2_56 

CH191

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II

1(0-2-1)

T3_CH191_2_56

T5_CH191_2_56 

CH193

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3-1)

T3_CH193_2_56

 T5_CH193_2_56

CH211

INORGANIC CHEMISTRY

3(3-0-6)

T3_CH211_2_56

 T5_CH211_2_56

CH221

ORGANIC CHEMISTRY

3(3-0-6)

T3_CH221_2_56

 T5_CH221_2_56

CH292

ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 

1(0-3-0)

T3_CH292_2_56

 T5_CH292_2_56

ภาควิชาชีววิทยา
 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

BI101 Biology I

 3(3-0-6)

 T3_BI101_1_56  T5_BI101_1_56
BI191 Biology laboratory I 1(0-2-1) T3_BI191_1_56 T5_BI191_1_56
         

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

BI102 Biology II 3(3-0-6) T3_BI102_2_56 T5_BI102_2_56
BI192 Biology laboratory II 1(0-2-1) T3_BI192_2_56 T5_BI192_2_56
BI271  Fundamentals of microbiology and parasitology   4(3-3-6)  T3_BI271_2_56  T5_BI271_2_56

ภาควิชาฟิสิกส์
 

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

     

 PY100

 GENERAL PHYSICS

 3(3-0-6)

T3_PY100_1_56  T5_PY100_1_56 
 PY105  PHYSICS FOR MEDICAL SCIENCE  2(2-0-4) T3_PY105_1_56 T5_PY105_1_56

 PY101

 INTRODUCTORY PHYSICS I

3(3-0-6)

T3_PY101_1_56 T5_PY101_1_56 

 PY180

 GENERAL PHYSICS LABORATORY

1(0-2-1)

T3_PY180_1_56 T5_PY180_1_56  

 PY181

 INTRODUCTORY PHYSICS LABORATORY I

1(0-3-0)

T3_PY181_1_56

 T5_PY181_1_56 

 รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2556       
 PY102  INTRODUCTORY PHYSICS II

3(3-0-6)

T3_PY102_2_56 T5_PY102_2_56 
 PY180  GENERAL PHYSICS LABORATORY

1(0-2-1)

T3_PY180_2_56 T5_PY180_2_56 
 PY182  INTRODUCTORY PHYSICS LABORATORY II

1(0-3-0)

T3_PY182_2_56 T5_PY182_2_56 

 

 

Copyright 2010 by Faculty of Science, Srinakharinwirot University