รายวิชาที่เรียนกับคณะอื่น ปีการศึกษา 2555
 

ภาควิชาคณิตศาสตร์

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา มคอ. 3 มคอ. 5
     
     
     

 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

    
ภาคเรียนที่ 1/2555

รายวิชาที่เรียนกับคณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา มคอ. 3 มคอ. 5
 MA115 3(3-0-6)  T3_MA115_1_55  
 CH100 3(3-0-6)  T3_CH100_1_55  
 CH190 1(0-2-1)  T3_CH190_1_55  
 BI101 3(3-0-6)  T3_BI101_1_55  
 BI191 1(0-2-1)  T3_BI191_1_55  
 SWU 151 3(2-2-5)  T3_SWU151_1_55  

ภาคเรียนที่ 2/2555

รายวิชาที่เรียนกับคณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา มคอ. 3 มคอ. 5
 MA116 3(3-0-6)    
 CH101 3(3-0-6)    
 CH191 1(0-2-1)    
 BI102 3(3-0-6)    

 

ภาควิชาเคมี

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา มคอ. 3 มคอ. 5
CH 100 General chemistry I 3(3-0)  T3_CH100_1_55  
CH 190 General chemistry laboratory I 1(0-2)  T3_CH190_1_55  
     

 

ภาควิชาชีววิทยา

รายวิชาที่เรียนกับคณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา มคอ. 3 มคอ. 5

BE 221 Geology for biology teacher

T3_BE221_1_55  
CH 100 General chemistry I 3(3-0)

 T3_CH100_1_55

 
CH 190 General chemistry laboratory I 1(0-2)

 T3_CH190_1_55

 
ED 202 English language for learning development 3(1-4-4)

 T3_ED202_1_55

 
ED 291 Practucum in profession of teaching I 2(0-4-2)

 T4_ED291_1_55

 
ED 311 SCOUT, red cross youth, and student activities 3(2-2-5)

 T3_ED311_1_55

 
ED 331 Methodology for creating intergrated learning 3(2-2-5)

T3_ED331_1_55

 
ED 371 Statistics in education I 3(2-2-5)

 T3_ED371_1_55

 

ED 381 Media innovation and information technology for educational communication 3(2-2-5)

 T3_ED381_1_55

 
ED 451 Educational assessment 3(2-2-5)

 T3_ED451_1_55

 
ED 461 Education administration management 3(2-2-5)

 T3_ED461_1_55

 
MA 111 Mathematics1 3(3-0-6)

 T3_MA111_1_55

 
PY 103 Physic I 3(3-0-6)

 T3_PY103_1_55

 
PY 183 Physic laboratory I 1(0-3-0)

 T3_PY183_1_55

 
SWU 121 English for effective communication I 3(2-2)

 T3_SWU121_1_55

 
SWU 141 Information literacy skills 3(2-2)

 T3_SWU141_1_55

 
SWU 151 General education for numan development 3(2-2)

 T3_SWU151_1_55

 
SWU 252 Aesthetics for life 3(2-2-5)

 T3_SWU252_1_55

 
SWU 353 Man, reasoning and ethic 

T3_SWU353_1_55

 

ภาควิชาฟิสิกส์

 
รายวิชาที่เรียนกับคณะอื่น/สาขาอื่น
รหัสวิชา มคอ. 3 มคอ. 5
SCI302 English For Science II 3(3-0) T3_SCI302_1_55  
SC611 Research Thodology 1(0-2)
T3_SC611_1_55  
SC699 Thesis 12(0-0)
T3_SC699_1_55  
MA115 Calculus 3(3-0-6) T3_MA115_1_55  
SWU121 English for Effective Communication I 3(2-2-5)
T3_SWU121_1_55  
SWU141 Information Literacy Skills 3(2-2-5)
T3_SWU141_1_55  
SWU151 General Education for Human Development 3(2-2-5)
T3_SWU151_1_55  
MA111 T3_MA111_1_55  
BI101 Biology I 3(3-0-6) T3_BI101_1_55  
BI191 Biology labolatory I 1(0-2-1) T3_BI191_1_55  
CH100 BASIC CHEMISTRY I 3(3-0) T3_CH100_1_55  
CH190 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 1(0-2) T3_CH190_1_55  
ED291 PRACTUCUM IN PROFESSION OF TEACHING I 2(0-4-2)
T4_ED291_1_55  
SWU252 AESTHETICS FOR LIFE T3_SWU252_1_55  
ED212 VOLUNTARY WORKS AND YOUTH ACTIVITIES 3(2-2-5) T3_ED212_1_55  
ED 331 METHODOLOGIES FOR CREATING INTEGRATED LEARNING 3(2-2-5) T3_ED331_1_55  
ED381 MEDIA INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR EDUCATIONAL COMMUNICATION 3(2-2-5) T3_ED381_1_55  
SWU353 Man, reasoning and ethics T3_SWU353_1_55  
ED451 EDUCATIONAL ASSESSMENT 3(2-2-5) T3_ED451_1_55  
ED461 EDUCATION ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 3(2-2-5) T3_ED461_1_55  
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายวิชาที่สอนให้คณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา มคอ. 3 มคอ. 5
GEN001 General Science 3(2-2)    
GEN002 General Science 3(2-2)    
GEN003 General Science 3(2-2)    
     

 

รายวิชาที่เรียนกับคณะอื่น
รหัสวิชา มคอ. 3 มคอ. 5
 SCI302 English For Science II 3(3-0)    
     
     
     
     
     

 

Copyright 2010 by Faculty of Science, Srinakharinwirot University