คณะวิทยาศาสตร์ 2556
 

รายวิชาที่เรียนกับคณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

มคอ. 3-4 มคอ. 5-6
       

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 2556
 

ภาคเรียนที่ 1/2556
รายวิชาที่เรียนกับคณะ/สาขาอื่น
รหัส/วิชา

ชื่อวิชา

มคอ. 3-4 มคอ. 5-6

AE324 

HOBBY AND INTEREST GROUP ACTIVITIES

T3_AE324_1_56

                      

AE312 

COMMUNITY EDUCATION

T3_AE312_1_56

 

BU101 

 INTRODUCTION TO BUSINESS

T3_BU101_1_56

 

BU355 

BUSINESS ENGLISH I

T3_BU355_1_56

 

ED202 

ENGLISH LANGUAGE FOR LEARNING DEVELOPMENT

T3_ED202_1_56

 

ED211 

EDUCATIONAL PARADIGM

T3_ED211_1_56

 

ED212 

VOLUNTARY WORKS AND YOUTH ACTIVITIES

T3_ED212_1_56

 

ED213 

SOCIAL AND POLITICS CONSCIOUSNESS AND PARTICIPATION

T3_ED213_1_56

 

ED231 

PUBLIC CONCERN-BASED LEARNING

T3_ED231_1_56

 

ED291

PRACTUCUM IN PROFESSION OF TEACHING I

T4_ED291_1_56

 

ED311 

SCOUT, RED CROSS YOUTH, AND STUDENT ACTIVITIES

T3_ED311_1_56

 

ED312 

NEGOTIATING CONSUMER CULTURE

T3_ED312_1_56

 

ED331

METHODOLOGIES FOR CREATING INTEGRATED LEARNING

T3_ED331_1_56

 

ED333 

KNOWLEDGE MANAGEMENT

T3_ED333_1_56

 

ED341 

MIND, BRAIN AND HUMAN LEARNING

T3_ED341_1_56

 

ED362 

EDUCATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT

T3_ED362_1_56

 

ED371

STATISTICS IN EDUCATION I

T3_ED371_1_56

 

ED381

MEDIA INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR EDUCATIONAL COMMUNICATION

T3_ED381_1_56

 

ED451

EDUCATIONAL ASSESSMENT

T3_ED451_1_56

 

ED461

EDUCATION ADMINISTRATION AND MANAGEMENT

T3_ED461_1_56

 

ED591

INTERNSHIP IN EDUCATION I

T4_ED591_1_56

 

GM101 

GERMAN LANGUAGE FOR BEGINNERS I

T3_GM101_1_56

 

IS243 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

T3_IS243_1_56

 

MA115 

CALCULUS I

T3_MA115_1_56

T5_MA115_1_56

MUE101 

SURVEY OF THAI MUSIC

T3_MUE101_1_56

 

PAE122 

THAI CLASSICAL DANCE FOR TEACHER

T3_PAE122_1_56

 

PAE222 

JAZZ DANCE FOR TEACHER

T3_PAE222_1_56

 

PEP405 

BADMINTON COACHING AND TECHNICAL OFFICIATING

T3_PEP405_1_56

T5_PEP405_1_56

PFA101 

INTRODUCTION TO PERFORMING ART

T3_PFA101_1_56

 

PFA142 

THAI DANCE II

T3_PFA142_1_56

 

PFA244 

THAI DRAMA IN SOCIAL CONTEXT

T3_PFA244_1_56

 

PFA245 

THAI FOLK DANCE

T3_PFA245_1_56

 

PG101 

INTRODUCTION TO BIOLOGICAL PSYCHOLOGY

T3_PG101_1_56

 

SCI301 

ENGLISH FOR SCIENCE I

T3_SCI301_1_56

 

SO117 

INTRODUCTION TO DEMOGRAPHY

T3_SO117_1_56

 

SO211 

HUMAN RIGHTS AND GOOD GOVERNANCE

T3_SO211_1_56

 

SO223 

SOCIAL POLICY AND PLANNING

T3_SO223_1_56

 

SO311 

STATISTICS FOR SOCIAL SCIENTISTS

T3_SO311_1_56

 

SO316 

DEVELOPMENT OF PERSON'S AND GROUP'S ABILITY

T3_SO316_1_56

 

SO331 

SOCIAL PSYCHOLOGY

T3_SO331_1_56

 

SO421 

SOCIAL WELFARE

T3_SO421_1_56

 

SS255 

ENGLISH FOR SOCIAL SCIENCES TEACHER

T3_SS255_1_56

T5_SS255_1_56

SWU121 

ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION I

T3_SWU121_1_56

T5_SWU121_1_56

SWU123 

ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION I

T3_SWU123_1_56

T5_SWU123_1_56

SWU141 

INFORMATION LITERACY SKILLS

T3_SWU141_1_56

T5_SWU141_1_56

SWU151 

GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT

T3_SWU151_1_56

T5_SWU151_1_56

SWU252 

AESTHETICS FOR LIFE

T3_SWU252_1_56

T5_SWU252_1_56

SWU374 

ETHICAL CAREERS FOR COMMUNITY

T3_SWU374_1_56

T5_SWU374_1_56

VAT104 

INTRODUCTION TO PAINTING

T3_VAT104_1_56

 

ภาคเรียนที่ 2/2556

รายวิชาที่เรียนกับคณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

มคอ. 3-4 มคอ. 5-6
ED202 ENGLISH LANGUAGE FOR LEARNING DEVELOPMENT T3_ED202_2_56 T5_ED202_2_56
ED231 PUBLIC CONCERN-BASED LEARNING T3_ED231_2_56 T5_ED231_2_56
ED341 MIND, BRAIN AND HUMAN LEARNING T3_ED341_1_56 T5_ED341_1_56

 

 

ภาคเรียนที่ 1/2556
รหัสวิชา ชื่อวิชา/ชั้นปี หน่วยกิต มคอ. 3-4 มคอ. 5-6

ชั้นปีที่ 1      
   

 

   
         
         
         
         
   
   
     
   
     
   
     
   
         
  ชั้นปีที่ 2
     
         
         
 
     
       
 
     
     
   
     
 
     
 
 
     
 

   

 
ภาคเรียนที่ 2/2556
รหัสวิชา ชื่อวิชา/ชั้นปี หน่วยกิต มคอ. 3-4 มคอ. 5-6
         
   

 

   
   

 

   
         
         
         
         

 

       
         

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
 

รายวิชาที่เรียนกับคณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

มคอ. 3-4 มคอ. 5-6
       
       

ภาควิชาเคมี
 

รายวิชาที่เรียนกับคณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

มคอ. 3-4 มคอ. 5-6
       
       
       

ภาควิชาฟิสิกส์
 

 
รายวิชาที่เรียนกับคณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

มคอ. 3-4 มคอ. 5-6
       
       
       

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

รายวิชาที่เรียนกับคณะ/สาขาอื่น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

มคอ. 3-4 มคอ. 5-6
       
       
       

Copyright 2010 by Faculty of Science, Srinakharinwirot University